رسایی در صحن‌علنی ۳۰‌ دی را «تسلیت» گفت

فعلا ماموریم که سکوت کنیم تا برویم جلوتر و ببینیم چه می شود.