وزیردیپلمات و رویکردسیاسی در وزارت ارتباطات

نحوه اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات در دوره وزارت واعطی به گونه‌ای است که بیش از اقناع و اطلاع رسانی درباره گره گشایی از مشکلات حوزه پرمخاطب و پرمسئله IT، شائبه تبلیغات و فضا سازی رسانه‌ای صرف را القاء می‌کند..