ميليون‌ها دلار به هواداران موسوی کمک کرديم

درست پيش از ظهور جنبش سبز در تهران که با اعتراض به انتخابات آغاز شد، “کنت تيمرمن”، رييس بنياد براي دموکراسي در مقاله اي نوشت “در دهه گذشته، بنياد ما ميليون ها دلار براي ترويج انقلاب هاي رنگي در جاهايي مانند اوکراين و صربستان خرج کرده است. بخشي از اين پول ها هم از طريق افرادي که با موسسه هاي غيرانتفاعي در خارج از ايران ارتباط دارند به دست گروه هاي هوادار موسوي رسيده است.”

کمک مالی N.E.D برای آشوب در ایران

رابرتس در پاسخ گفت:”کمپيني که عليه ايران وجوددارد به دموکراسي و انتخابات هيچ ارتباطي ندارد. اين کمپين ارتباط چنداني به برنامه هسته‌اي نيز ندارد. ادعاي برخورداري ايران از سلاح هسته‌اي مانند ادعاي برخورداري صدام از سلاح‌هاي کشتار‌جمعي است چيزي که آمريکا نمي‌تواند تحمل کند وجود ايران به عنوان يک کشور مستقل است”.