فیلم: نظر حسن عباسی در خصوص رایتل

استاد حسن عباسی با اشاره به نقش ناسا در کنترل اینترنت و ارتباطات در دنیا، نسبت به استفاده از سیم‌کارت‌های رایتل تحذیر می‌دهد.