تقلب در روند اخد ویزای دانشجویی در بریتانیا

برای هر متقاضی میز و کامپیوتری آماده کرده بودند. در مجموع ۱۴ متقاضی برای امتحان در کالج حضور یافتند اما به جای هر یک از این چهارده نفر، شخص دیگری سر میز نشست و امتحان شفاهی و کتبی را به جای آنها انجام داد.